Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Den Bosch

Voor jezelf, Voor elkaar

Kies voor een sociaal Den Bosch!

Op woensdag 21 maart 2018 zijn weer de gemeenteraadsverkiezingen, een mooi moment om je stem te laten horen. Die dag is het aan jou om te kiezen!

Lijsttrekker: Bram van Boven

 

1. Bram van Boven

Meer informatie

2. Cecile Visscher

Meer informatie

3. Ans Lokhoff

Meer informatie

4. Bram Roovers

Meer informatie

5. Will Vugs

Meer informatie

6. Patty Hamerslag

7. Joris Maas

8. Tessa Beckman

9. Merel Stoop

10. Nico Heijmans

11. Sander van Hasselt

12. Quirien de Veer

13. Johan Hamers

14. Henk Walta

15. Hans Wijnakker

16. Jacques Peeters

17. Stefan Schellen

18. Paul Lokhoff

19. Luuk van Dijk

20. René Hopman

21. Marije den Otter

22. Jan Wijkmans

23. Willy van Dun-de Bruin

24. Richard van Dok

25. Rien Mertens

26. Diny de Veer-vd Meydenberg

27. Judith Groen

28. Ella Spaargaren

29. Henk Wentink

30. Stephan Savelberg

31. Alexander van Gerven

32. Arno Willems

33. Roel van Schaijk

We gaan in de aanval tegen de wachttijd van 7 jaar voor een betaalbaar huurhuis. Er komt een gemeentelijk woningbedrijf dat meer en goedkoper gaat  bouwen en de bestaande huurhuizen energiezuinig gaat maken.

We bestrijden armoede en schulden. Mensen worden door de gemeente geholpen om uit de problemen te komen en te blijven. Alle kinderen verdienen een eerlijke kans op een goede toekomst.

Huishoudelijke zorg wordt een gemeentelijke dienst. Mantelzorgers worden ondersteund.

We stoppen met de uitzichtloze verplichte werktrajecten zoals bij de Weener XL. Werk moet lonen en vrijwilligerswerk moet meer worden gewaardeerd.

Bewoners krijgen zeggenschap over hun eigen wijk. Inspraak en voorstellen worden serieus genomen.

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

1. Zorg

Vraag aan mensen wat het belangrijkste voor ze is en vaak krijg je dan als antwoord: gezondheid. De gemeente heeft de laatste jaren steeds meer verantwoordelijkheden op het gebied van zorg gekregen. Jeugdzorg, thuiszorg, aansturing van de wijkzorgteams, et cetera. De SP vindt dat wie zorg nodig heeft, die moet kunnen krijgen. Zonder financiële drempels en zonder te veel bureaucratie. De zorgmedewerkers zijn daarvoor onmisbaar en moeten dus goed hun werk kunnen doen voor een fatsoenlijke beloning.

Onze voorstellen:

 • De sociale wijkteams die in de wijken actief zijn uitbreiden met mensen en middelen.
 • Wachttijden voor hulp vooral in de jeugdzorg en GGZ opheffen. Kinderen met psychische stoornissen moeten direct geholpen worden en niet op een wachtlijst komen staan.
 • Meer uren voor thuiszorg. Men kan niet in twee uur een huis schoonmaken en ook nog tijd hebben voor een praatje.
 • Mantelzorgers die geen geld hebben moeten extra hulp in kunnen kopen. Om ze te ondersteunen maken we die extra hulp kosteloos. Nu kunnen alleen mantelzorgers die geld hebben extra uren thuiszorg of bijvoorbeeld hulp bij tuinonderhoud inkopen.
 • Maatwerk voor alle hulp bij één loket. Nu moet je voor verschillende hulpvragen naar allerlei verschillende loketten. Dat maken we makkelijker door alles onder een loket te voegen. Dat geldt voor thuiszorg, het aanvragen van hulpmiddelen, bijdrage voor sport- en cultuurdeelname, hulp bij schulden en armoede, et cetera.
 • Wijkpleinen laagdrempelig houden en dus op plaatsen die voor iedereen makkelijk te vinden zijn, bijvoorbeeld in de buurt van winkels of scholen.
 • De gemeente gaat het eigen risico van de zorgverzekering compenseren voor mensen met een inkomen tot 120% van het minimum.
 • Als mensen met een WMO-hulpmiddel verhuizen vanuit een andere gemeente nemen we het contract voor dat hulpmiddel over.
 • De SP kiest voor de Zeeuwse methode van aanbesteden bij de Zorg. Hierbij is niet de hoogte van het bedrag leidend, maar wat partijen voor een vaststaand bedrag kunnen leveren aan zorg.
 • De huishoudelijke zorg wordt een gemeentelijke dienst, zo zijn cliënten verzekerd van de zorg die nodig is en de zorgverleners verzekerd van fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden.
 • Ruim 14% van de kinderen in Den Bosch gaat niet naar de tandarts, daarom moet er meer aandacht komen voor de schooltandarts.
 • De sociaal-economische gezondheidsverschillen moeten worden verkleind.

2. Armoede en schulden

Nederland is rijk, maar niet alle Nederlanders zijn rijk. De gevolgen van armoede werken door op vele gebieden. We weten dat arme mensen minder lang leven en ook minder lang gezond zijn, dat het voor de kinderen die in armoede opgroeien vaak moeilijk is om daaruit te komen en dat armoede ook grote gevolgen heeft voor het sociale leven van mensen. De SP vindt dat mensen die kunnen werken ook moeten werken, maar dat het vangnet voor mensen die dat niet kunnen ook echt voldoende moet zijn om mee te kunnen doen in de maatschappij. Armoede is niet nodig en de SP vindt het onacceptabel dat het voorkomt in ons land en in onze gemeente.

Onze voorstellen:

 

 • Mensen met schulden sneller in beeld brengen en dus inzetten op preventie.

 • De gemeente neemt schulden van jongeren (tot 27 jaar) over en maakt een afspraak met de schuldeisers en de jongere. Zo loopt de schuld niet verder op en krijgt de jongere ruimte om de schuld af te lossen.

 • Bij een aanvraag voor bijstand worden direct toeslagen aangevraagd. Denk aan huur- en zorgtoeslag, het kindgebonden budget en
  kinderopvangtoeslag. Dat geldt ook voor de gemeentelijke regelingen
  voor mensen met een laag inkomen: collectieve ziektekostenverzekering, tegemoetkoming bij sport of bibliotheek, individuele inkomenstoeslag en toegang tot voedselbank.

 • We bieden mensen - die na drie jaar geen recht meer hebben op een
  pakket van de voedselbank - een noodhulppakket.

 • Betere samenwerking tussen WeenerXL (de sociale werkvoorziening) en de mensen van de schulddienstverlening.

 • Geen huisuitzettingen meer, vooral als er kinderen bij betrokken zijn.
  Ook geen afsluiting meer van water en stroom. Dit brengt veel meer
  kosten met zich mee, dan wanneer de gemeente met echte hulp deze
  mensen gaat helpen.

 • Voor gemeentelijke schulden gaan we incassobureaus die schulden opkopen van andere incassobureaus weren. Deze bureaus gaan alleen voor eigen gewin, houden geen rekening met de schuldenaar en zetten mensen aan tot onmogelijke betalingsafspraken om zo de kosten op te kunnen voeren.

 • Den Bosch moet een jeugdloonvrije gemeente worden.

 • De voedselbank en andere armoedevoorzieningen zullen we steunen, hoewel het streven blijft om deze zo snel mogelijk overbodig te maken. Dit is mogelijk in een rijk land als Nederland.

3. Werk en inkomen

Een uitkering is geen loon! De SP is al jaren kritisch op WeenerXL (de sociale werkvoorziening), omdat mensen er zonder toekomstperspectief aan het werk worden gezet met behoud van uitkering. Ook de bejegening bij WeenerXL hebben we meerdere keren aan de kaak gesteld, onder andere via ons zwartboek.

Onze voorstellen:

 • Geen gratis arbeiders waar eerst betaalde krachten werkten.

 • Bij-of omscholing voor mensen die dat willen en kunnen.

 • Luisteren naar de mensen die een uitkering hebben of komen aanvragen en vervolgens maatwerk leveren.

 • Zet alle gesprekken die gevoerd worden met Weener XL helder op papier, ook voor de cliënt.

 • Ondersteuning bij alle bureaucratie waar men mee te maken krijgt bij een aanvraag of een aanvulling op de bijstandsuitkering.

 • Geen sollicitatieplicht of re-integratie traject voor mensen boven de 55
  jaar en voor moeders met jonge kinderen tot 12 jaar, tenzij deze
  mensen dat zelf willen.

 • Bejegen de mensen met een uitkering met respect: niemand zit voor zijn lol thuis.

 • De Bossche Investerings Maatschappij (BIM) dient bij haar activiteiten
  ook te kijken naar het binnenhalen en opzetten van werkgelegenheid
  voor de Bossche beroepsbevolking, en dan vooral voor laaggeschoold
  werk.

 • Ook het bevorderen van hergebruik van materialen (circulaire economie) verdient volop aandacht, om zo naast het scheppen van extra banen bij de inzameling van deze grondstoffen ook het milieuvraagstuk te helpen oplossen.

 • De inzet van WeenerXL dient er vooral op gericht te zijn om mensen naar vast betaald werk te laten doorstromen.

 • De gemeente neemt schoonmakers, cateringmedewerkers en dergelijke weer gewoon zelf in dienst, in plaats van deze mensen extern in te huren.

4. Wonen

De SP verzet zich al jaren tegen de sloop en de verkoop van sociale huurwoningen, vooral omdat er niet voldoende nieuwe sociale huurwoningen werden gebouwd. Het gevolg daarvan is dat de wachtlijsten jaar na jaar oplopen. Tevens stijgen de huren ook jaar na jaar, waardoor mensen ook in de problemen komen. Er is ook een tekort aan betaalbare woningen voor mensen die niet in aanmerking komen voor een sociale huur- of koopwoning.

Onze voorstellen:

 • Renovatie van woningen heeft voor de SP de voorkeur boven sloop en nieuwbouw. Slopen doen we alleen wanneer renoveren echt niet kan.
 • Wanneer er gesloopt wordt en nieuwbouw wordt gebouwd, krijgen de bewoners van de gesloopte woningen voorrang en een terugkeergarantie voor een vergelijkbare woning en huurprijs.
 • Corporaties stoppen met de individuele huurverhogingen: alleen de inflatiecorrectie mag worden toegepast.
 • De SP wil dat er wordt gestart met een gemeentelijk woningbouwbedrijf, om zo de bouw van betaalbare sociale huurwoningen te borgen.
 • Salarissen van bestuurders van woningbouwcoöperaties voldoen per direct aan de Balkenendenorm. Zo blijft er geld over voor duurzame investeringen en niet voor de portemonnees voor directeuren.
 • De SP wil een gemeentelijk meldpunt waar huurders naartoe kunnen als zij last hebben van een huisjesmelker of als er vermoedens zijn van onveilige woonomstandigheden.
 • De wachtgeldregeling van woonservice wordt afgeschaft.
 • Labels (bijvoorbeeld 55+ of het seniorenlabel) worden alleen van woningen gehaald als er een aantoonbaar overschot is aan dergelijk gelabelde woningen. Ook dienen bewoners vanaf het eerste moment betrokken te worden als dit voornemen er is.
 • De panden van particuliere woningverhuurders, die meerdere woonruimtes verhuren in één pand, worden vaker gecontroleerd op veiligheid. Huisjesmelkers die herhaaldelijk de fout ingaan, worden stevig aangepakt.
 • Er komt een woonlastenfonds waar huurders met plotselinge betaalproblemen aan kunnen kloppen voor hulp. De huur wordt dan vanuit dit fonds betaald, terwijl de huurders tijd krijgen om een baan te zoeken. Zo kunnen huisuitzettingen en ergere problemen worden voorkomen.
 • Het fonds voor huiseigenaren die in de problemen komen met de betaling van hun hypotheek houden wij in stand.
 • Huurders worden meer betrokken bij veranderingen die de woningcorporatie wil doorvoeren.
 • Er worden in Den Bosch geen tijdelijke huurcontracten meer aangeboden aan huurders.
 • De gemeente werkt samen met de woningbouwcorporaties om woningen duurzaam te (ver)bouwen.

Nieuwbouw:

 • Gezien de wachttijd van gemiddeld bijna 7 jaar dienen er meer sociale huurwoningen worden gebouwd. De SP zet in op 35% sociale huur en sociale koop, 35% middelduur en 30% duur. Zo openen we de aanval op de wachttijden.
 • De SP wil dat er langdurige afspraken worden gemaakt met particuliere verhuurders die woningen verhuren voor een huursom onder de liberalisatiegrens (€710,92). Dit om te voorkomen dat de prijzen onbetaalbaar worden voor huurders, of de woningen verkocht worden.
 • De SP wil dat er altijd aandacht is voor mogelijk nieuwbouwlocaties voor woningen.
 • Om een goede mix in wijken te realiseren, worden er ook sociale huurwoningen gebouwd waar nu voornamelijk dure huurwoningen en koopwoningen staan. Dit om segregatie tegen te gaan.
 • De SP is voorstander van het bouwen conform CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeversschap, een groep toekomstige bewoners vormen een vereniging en zijn dan als vereniging projectontwikkelaar van hun nieuwbouw huizen)
 • Waar mogelijk blijven we leegstaande kantoren en andere panden ombouwen naar woningen.
 • Gemeentelijk vastgoed dat geschikt is om te verbouwen naar woningen wordt aangeboden bij woningbouwcorporaties.
 • Projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties krijgen korting op de grondprijs als ze woningen bouwen tot aan de liberalisatiegrens.
 • De SP wil graag minimaal een pilot met een huurteam in onze gemeente die huurprijzen controleert op basis van puntentelling.
 • Het huurteam fungeert ook als meldpunt voor misstanden in verhuurde huizen.

5. Bereikbaarheid en verkeer

Bereikbaarheid is belangrijk en niet alleen voor mensen die een auto hebben. Goede fietsvoorzieningen en goed openbaar vervoer is essentieel, vooral in een tijd waarin jongeren vaker langer thuis blijven wonen (bijvoorbeeld tijdens hun studie), ouderen langer zelfstandig blijven wonen en de voorzieningen steeds meer gecentraliseerd zijn.

Onze voorstellen:

 • Niet alleen de binnenstad moet goed bereikbaar zijn, ook de (dorps)kernen moeten goed bereikbaar zijn door middel van openbaar vervoer. Ook moeten de routes belangrijke punten zoals verzorgingshuizen en dergelijke aandoen.
 • De SP is voorstander van gratis OV voor 65-plussers.
 • Het OV moet emissieloos zijn.
 • Als er initiatieven zijn vanuit bewoners om een buslijn of ander vervoer te starten, zal de gemeente hen ondersteunen. Ook moet de gemeente zorgen voor continuïteit indien de initiatiefnemers ermee stoppen. Zo waarborgen we de bereikbaarheid.
 • Fietspaden krijgen de rode kleur, opdat voor iedereen duidelijk is dat het een fietspad betreft.
 • In de binnenstad rijden er alleen nog kleine bussen, zo garanderen we de veiligheid.
 • Voor mensen met een laag inkomen moet er een OV-kaart beschikbaar worden gesteld. Op die kaart staat het minimumbedrag dat erop moet staan om te kunnen reizen.
 • De SP wil geen goederentreinen met gevaarlijke stoffen door de stad. De Betuweroute is er speciaal voor aangelegd.

6. Openbare ruimte

Het woord zegt het al: de openbare ruimte is ruimte van ons allemaal. De overheid moet zorgen voor een goede, veilige basis en ook voor goed onderhoud. De bewoners moeten meer te zeggen krijgen over wat er in de openbare ruimte in hun omgeving gebeurt. Of het nu om bomen, bankjes of geveltuintjes gaat: bewoners moeten betrokken worden en inspraak hebben bij de inrichting van buurt.

Onze voorstellen:

 • De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare ruimte. Indien bewoners zelf initiatieven hebben, zal de gemeente zich meewerkend opstellen.
 • De ‘Buiten Beter’-app is een goed instrument waarmee bewoners onder andere achterstallig onderhoud, kapot straatmeubilair en vervuiling kunnen melden. Deze app is nog lang niet bij iedereen bekend en dit moet veranderen.
 • De SP vindt dat bewoners vanaf het eerste moment betrokken moeten worden bij plannen om hun directe woonomgeving aan te passen.
 • Onze gemeente beschikt over veel bomen. Sommige bomen hebben grote kans op ziektes. Dit risico moeten we bij de wortels aanpakken, letterlijk. Als we die meer ruimte en de juiste grond geven, worden bomen sterker.
 • Op alle afvalbakken in parken en bij plassen komen kleppen, om te voorkomen dat het afval naast de bakken belandt door vogels.
 • Er komen weer bankjes op centrale plekken in de binnenstad.

7. Milieu en duurzaamheid

De gemeente Den Bosch wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Om dat te realiseren, moeten we hard aan de slag.

Onze voorstellen:

 • De gemeente biedt (horeca)ondernemers de mogelijkheid om een energiescan te laten doen, waarmee ze de mogelijkheden tot verduurzaming en daarmee ook besparing inzichtelijk krijgen.
 • We ondersteunen lokale initiatieven op het gebied van verduurzaming.
 • Om zwerfafval tegen te gaan (zoals grote meubels et cetera) wil de SP dat bewoners eens per jaar gratis grofvuil mogen laten ophalen. Daarnaast moet het maken van een afspraak voor het (betaald) laten ophalen van grofvuil, gemakkelijker worden. Nu moeten mensen een hele dag thuisblijven als ze een afspraak hebben gemaakt: dat kan handiger.
 • Meer natuur, speelplekken en volkstuinen in en om de stad op braakliggende terreinen.
 • Bij nieuwbouwprojecten worden geen nieuwe gasaansluitingen aangelegd.
 • De gemeente richt zelf een energiebedrijf op, zodat de opbrengsten van maatregelen met betrekking tot duurzame energie ten goede komen aan de inwoners.
 • Als er windmolens geplaatst worden, moeten de omwonenden mee kunnen profiteren.
 • Door schonere lucht en aanpak van geluidshinder leven mensen aangenamer en langer. Dit aspect moet bij (nieuw)bouwplannen altijd meegenomen worden.
 • Daarom gaan we ook de meest vervuilende personenauto’s uit de binnenstad weren en kijken we ook naar de straten met de meeste fijnstofvervuiling rond het centrum.
 • We gaan verder met de subsidiemogelijkheden voor mensen die hun huis willen voorzien van zonnepanelen en dergelijke en voegen de mogelijkheid toe van het verlenen van een renteloze lening voor dit soort investeringen.
 • De gemeente ondersteunt het plan om op alle daken van scholen zonnepanelen te leggen, bijvoorbeeld door elk vijfde zonnepaneel te sponsoren.

8. Cultuur en sport

Cultuur en sport zijn belangrijk voor mensen. Voor de SP is het dan ook belangrijk dat deze basisvoorzieningen voor iedereen bereikbaar zijn, ongeacht de dikte van hun portemonnee.

Onze voorstellen:

 • Voor gehandicapte sporters wordt er een fonds ingesteld dat zoveel mogelijk alle extra kosten die zij moeten maken (bijvoorbeeld reiskosten en materiaalkosten) opvangt.
 • De programma’s voor cultuureducatie op scholen worden voortgezet en zo nodig uitgebreid.
 • Kinderen uit gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau moeten gewoon kunnen sporten en cultureel actief kunnen zijn, zonder financiële beperkingen. De Bijzondere Bijstand zal daarvoor gaan werken met een speciaal KindCultuurBudget en een KindSportBudget.
 • De SP is voorstander van een extra zwembad in Den Bosch West.
 • We leven in een waterrijk land en het is belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen om te leren zwemmen. Daarom zijn we voorstander van het herinvoeren van het schoolzwemmen.
 • De amateurkunst (van fanfare tot bands tot toneelclubs tot dancecrews) willen we extra ondersteunen, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van gemeentelijk vastgoed als goedkope repetitieruimte.
 • We bouwen geen duur St Jansmuseum.
 • Het Theater aan de Parade moet gerenoveerd worden. We zijn geen voorstander van nieuwbouw.
 • De SP is voorstander van het schoolzwemmen en wil schoolzwemmen daarom weer invoeren.
 • Meer gymles, die bovendien door vakleerkrachten verzorgd moet worden.
 • Het sportfonds om sportdeelname door jongeren te stimuleren wordt uitgebreid.
 • Meer sport- en speelvoorzieningen voor de jeugd, vooral ook vrije speelruimte.

9. Welzijn en wijken

Je woont in een gemeente, maar ook in een wijk en juist daar zijn voorzieningen nodig. We weten dat er veel eenzaamheid is: met kleinschalige activiteiten dicht bij huis willen we daar wat aan doen. Kinderen moeten in de wijk veilig kunnen spelen en daar moet voldoende ruimte voor zijn. Ook jongeren hebben een plek in de wijk nodig. Als gemeente willen we dat alle mensen in onze gemeente zichzelf kunnen zijn zonder gediscrimineerd te worden.

Onze voorstellen:

 • Het gemeentelijke vastgoed wordt ingezet om de mensen in de wijken een goede plek te bieden voor sociale activiteiten. De wijkraden kunnen per half jaar ruimte toewijzen aan bijvoorbeeld: kaartclubs, kookgroepjes et cetera uit de wijk. Zo kunnen we onder andere eenzaamheid terugdringen.
 • Na het roze jaar 2017, blijven we extra aandacht houden voor de LHBT-gemeenschap. We doen dat onder andere door het instellen van een prijs voor de klas uit het basis- of voortgezet onderwijs die het beste project op het gebied van gender- en/of seksuele diversiteit heeft bedacht.
 • Door middel van een grote campagne zorgen we ervoor dat het discriminatiemeldpunt RADAR algemeen bekend is en dat mensen dus weten waar ze zich kunnen melden.
 • Er moeten ouderenontmoetingsplaatsen in de buurten komen.
 • Tenminste de landelijke speelnorm in de wijken moet gehanteerd worden.
 • Om inburgering te bevorderen, krijgen nieuwkomers vanaf de eerste dag les in de Nederlandse taal en cultuur.
 • Veel wordt tegenwoordig door vrijwilligers gedaan, die moeten we dus zo veel mogelijk bijstaan bijvoorbeeld door middel van scholing, vrijwilligersverzekering, et cetera.
 • De gemeente moet rekening houden met inwoners die laaggeletterd zijn. Waar nodig wordt laaggeletterdheid aangepakt.

10. Veiligheid

Iedereen heeft het recht om veilig op te groeien. Onveiligheid en ook gevoelens van onveiligheid moeten worden aangepakt. De pakkans voor daders moet vergroot worden. Daarnaast moeten we ook zorgen dat voorkomen wordt dat mensen hun toevlucht nemen tot criminaliteit.

Onze voorstellen:

 • De SP wil dat er wordt doorgegaan met de ‘ontpatsering’: het afpakken van datgene waar criminelen aanzien door krijgen. Voor iedere inwoner van de gemeente moet zichtbaar zijn dat misdaad niet loont.
 • Buurtbewoners worden betrokken bij het veiliger maken van hun buurt. Dit geldt ook voor verkeersveiligheid, onderhoud van de openbare ruimte en sociale veiligheid.
 • De SP vindt dat de gemeente te allen tijde signalen vanuit bewoners over onveilige situaties heel serieus moet oppakken.
 • Cameratoezicht voeren we alleen in op plaatsen waar men soms lange tijden moet wachten, zoals het station.
 • Om zwerfafval tegen te gaan, zoals grote meubels, wil de SP dat bewoners één keer per jaar gratis grofvuil mogen laten ophalen.
 • Er komt meer aandacht voor overlast in en bij parken.
 • De SP bepleit uitbreiding van de financiering door de gemeente van preventieve projecten voor jongeren, uit te voeren door de HALT-bureaus. Vooral waar deze projecten gericht zijn op het voorkomen van schoolverzuim, een alom erkende risicofactor voor later crimineel gedrag.

11. Bestuur

De gemeente is er voor de mensen en niet andersom. We zijn dienstbaar aan de bevolking. We denken mee, faciliteren waar nodig en zorgen ervoor dat we toegankelijk zijn.

Onze voorstellen:

 • Inhuur van externe ambtenaren wordt ingeperkt. Daarbij is de SP voor transparantie en zullen de kosten die hieraan verbonden zijn, inzichtelijk zijn.
 • Het alleen maar op afspraak bij de gemeente terecht kunnen, wordt weer teruggedraaid. Je moet gewoon even binnen kunnen lopen.
 • Vragen aan en klachten over de gemeente worden zo spoedig mogelijk op een correcte manier afgehandeld.
 • Inspraak wordt serieus genomen. Er wordt de tijd voor genomen, voorstellen worden serieus bekeken en bezwaren worden grondig onderzocht. De uiteindelijke uitkomst wordt met de mensen die het aangaat goed doorgesproken.
 • Als er een subsidie wordt aangevraagd die via verschillende beleidsterreinen en dus afdelingen loopt, dan heeft de subsidieaanvrager daar geen last van.
 • De gemeente zorgt ervoor dat bij samenwerkingsverbanden tussen gemeenten goede afspraken worden gemaakt over hoe de verschillende gemeenteraden toch invloed hebben op besluiten die in samenwerking met andere gemeentes gemaakt worden.
 • De gemeente moet er alles aan doen om ervoor te zorgen dat iedere wijk een bewonersplatform of actief wijkcomité heeft. Dat kan door bij wijkavonden actief mensen te organiseren voor hun eigen wijk.
 • De wijkraden en buurtcomités dienen democratisch gekozen te worden. Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen kunnen bewoners ook kiezen wie hen vertegenwoordigt op wijkniveau.
 • Jongeren en inwoners met een migratieachtergrond zijn nu nog te weinig betrokken bij zaken die de buurt aangaan. De gemeente gaat deze groepen actief benaderen opdat ook zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan een leefbare en sociale buurt.
 • Bewoners moeten eerder, meer en beter dan nu betrokken worden bij plannen in hun buurt.
 • De gemeente moet vaker via wijkenquêtes alle bewoners naar hun mening vragen over belangrijke besluiten over de wijk. Op basis van de reacties worden besluiten zo nodig aangepast.
 • De SP vindt dat de gemeente geen subsidie moet verstrekken aan instellingen waar salarissen boven de Balkenendenorm worden uitbetaald.
 • De SP is voorstander van gereguleerde wietteelt binnen onze gemeentegrenzen.
 • De SP is een voorstander van een correctief referendum.

12. Ondernemers in Den Bosch

De kracht van onze binnenstad is dat er veel unieke winkels zijn die je niet in elke stad vindt. Als SP willen we dit behouden. Voor veel kleine zelfstandigen is het onbetaalbaar om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Vandaar ook dat velen niet verzekerd zijn en in geval van arbeidsongeschiktheid in de bijstand terecht komen.

Onze voorstellen:

 • De SP wil dat de gemeente het voortouw neemt in het regelen van een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en ZZP'ers, zodat er een betaalbaar alternatief is.
 • Ook gaan we leegstand in buurten tegen door leegstaande ruimten te gebruiken voor kleine, niet-overlast gevende bedrijven of buurtbewoners.
 • Om de lokale middenstand te behouden, moeten we terughoudend zijn met het onbeperkt uitbreiden van het aantal vierkante meters winkeloppervlakte.
 • De gemeente betaalt altijd op tijd dus binnen 30 dagen.
 • Bij aanbestedingsprocedures wordt rekening gehouden met de kleinere lokale bedrijven, zodat die ook mee kunnen dingen.

13. Hoe gaan we dat betalen?

Als SP maken we fundamenteel andere keuzes als het gaat om onze gemeente. Dat betekent bijvoorbeeld dat we een groot aantal projecten die de gemeente de laatste jaren heeft uitgevoerd, niet of heel anders gedaan zouden hebben.

Wij kiezen er bijvoorbeeld niet voor om dure nieuwe gebouwen neer te zetten of aan te kopen, of om voor veel geld een poging te wagen om bijvoorbeeld Culturele Hoofdstad van Europa te worden. Van Agrifood wordt steeds gezegd dat het effect heeft, maar dat is totaal niet aangetoond en te controleren en daar zouden wij dus ook mee stoppen. Ook vinden wij dat de gemeente te veel uitgeeft aan de eigen organisatie zoals bijvoorbeeld miljoenen aan externe inhuur.

Er is geld en de SP vindt dat het terecht moet komen waar het nodig is en niet bij de bestuurders. De hondenbelasting vinden wij een oneerlijke belasting en behalve het gedeelte dat gebruikt wordt voor voorzieningen voor honden en de bestrijding van de overlast van honden, vinden wij dat de hondenbelasting afgeschaft moet worden.

Doe mee


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website