h

College laat thuiswerkers in de kou staan

20 juni 2013

College laat thuiswerkers in de kou staan

De fractie van de SP heeft vragen gesteld over de arbeidsvoorwaarden van thuiszorgwerkers bij de overgang van VDA naar Tzorg. Zij gaan enorm achteruit in hun voorwaarden. Het college geeft aan als opdrachtgever niets voor hen te kunnen doen!!

Onderstaand de vragen en antwoorden.

Vraag 1: Is het college het met de SP eens dat deze hulpen in de huishouding in onze gemeente onder dezelfde arbeidsvoorwaarden bij Tzorg moeten kunnen werken als eerder bij VDA? Zo, nee waarom niet?

Antwoord: Nee, de gemeente treedt niet in de arbeidsvoorwaarden die aanbieders de hulpen betalen. De gemeente is verantwoordelijk dat er goede adequate dienstverlening plaatsvindt. Hiertoe wordt een ordentelijk tarief betaald dat aanbieders in staat stelt de CAO VVT (thuiszorg) te hanteren.

Vraag 2: Wat doet de gemeente om ervoor te zorgen dat deze medewerkers niet tegen fors mindere voorwaarden hun werk moeten doen?

Antwoord: De gemeente treedt niet in de arbeidsvoorwaarden van medewerkers thuiszorg. Thuiszorgorganisatie VDA verrichtte voor 69 klanten (circa 2% van totale klantenbestand) in 's-Hertogenbosch hulp bij het huishouden. De gemeente ziet er op toe dat deze klanten ongewijzigd goede kwalitatieve hulp blijven ontvangen. De klant kiest van welke gecontracteerde thuiszorgaanbieder hij hulp wil ontvangen (IVT, Vivent-Pantein of Tzorg). Tzorg doet alle hulpen van VDA een aanbod conform de CAO VVT. Klanten kunnen bovendien hierdoor hun eigen vertrouwde hulp blijven behouden.

Vraag 3: Is het college -als opdrachtgever – bereid zo snel mogelijk met VDA en Tzorg te overleggen over: a. Garanties dat de zorg kwantitatief en kwalitatief minimaal hetzelfde blijft? b. Garanties dat de arbeidsvoorwaarden en arbeidsduur minimaal dezelfde blijven?

Antwoord: a. Ja, de gemeente ziet er op toe dat Tzorg kwantitatief en kwalitatief minimaal dezelfde hulp zal verlenen. Tzorg is al sinds 2010 leverancier binnen de gemeente Den Bosch en voldoet aan alle eisen die wij hebben gesteld in het contract. b. Nee, de gemeente treedt niet in de arbeidsvoorwaarden die aanbieders de hulpen betalen.

Vraag 4: Mochten die garanties niet gegeven worden, wat onderneemt het college dan als opdrachtgever? Zijn B&W bereid op zoek te gaan naar een andere zorgaanbieder die deze garanties wel kan geven?

Antwoord: We zitten in een ontwikkeling dat het kabinet vanaf 2015 een korting van 40% op het budget hulp bij het huishouden wil doorvoeren. Dit is een bezuiniging die niet geruisloos of pijnloos kan worden doorgevoerd, niet voor cliënten (3873) en niet voor werknemers (612) in ‘s-Hertogenbosch. De gemeente treedt niet in de arbeidsvoorwaarden van werknemers in de thuiszorg. Daar waar mogelijk helpen we de organisaties wel om het probleem op te lossen. De rijksbezuiniging dreigt veel lokale banen te gaan kosten terwijl er wel vraag is naar deze arbeid. Daarom stimuleren we bijvoorbeeld het ontstaan van een zorgcoöperatie hulp bij het huishouden die onder andere personeel vanuit de organisatie kan opvangen om te voorzien in de vraag. We hebben oog voor het arbeidsmarktvraagstuk maar geen leidende rol. In onderhavige situatie kiest de klant van welke gecontracteerde thuiszorgaanbieder (IVT, Pantein-Vivent of Tzorg) hij hulp bij het huishouden wil ontvangen. Tzorg doet alle hulpen van VDA een aanbod conform de cao VVT. Zowel klanten als hulpen hebben vrije keuze.

Vraag 5: In de aanbesteding worden eisen gesteld aan de arbeidsvoorwaarden en de kwaliteit van zorg. Is het college met de SP van mening dat wat er nu gebeurd met de medewerkers van VDA, niet in overeenstemming is met wat de aanbestedingseisen beoogden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Nee, zie beantwoording vraag 1. Tzorg heeft sinds 2010 een contract met de gemeente Den Bosch en werkt conform dit contract naar volle tevredenheid van de gemeente.

Vraag 6: Wat gaat het college nog meer ondernemen?

Antwoord: We proberen klanten en medewerkers in de thuiszorg zoveel mogelijk perspectief te laten houden. Zie in dit kader de actie van contractpartner Tzorg die ontslagen medewerkers van VDA een aanbod doet conform cao VVT. Klanten zijn geïnformeerd. Zie verder ook het aanjagen van de totstandkoming van een zorg coöperatie hulp bij het huishouden in de stad.

Vraag 7: Is het college bereid de raad over het voorgaande snel en actief te informeren?

Antwoord: Het college ziet ongewijzigd toe op de kwaliteit van levering van hulp bij het huishouden. We informeren de raad over nieuwe initiatieven (oa. zorg coöperatie)

Reactie toevoegen

U bent hier