h

gemeente

programma sp den bosch

Bekijk het programma van SP Den Bosch

De Gemeente is er voor de mensen en niet andersom. We zijn dienstbaar aan de bevolking. We denken mee, faciliteren waar nodig en zorgen ervoor dat we toegankelijk zijn. Het is belangrijk voor de gemeente dat de bewoners zich betrokken en vertegenwoordigd voelen bij wat de gemeente doet. Iedere inwoner moet zich vrij voelen zich met het bestuur te bemoeien en de gemeente moet de drempels voor het meedenken door bewoners zo laag mogelijk houden.

• Wij vinden dat het bestuur van de gemeente voor, door en met inwoners plaats moet vinden. Inwoners worden vanaf het begin bij projecten betrokken die hen aangaan, niet pas als er al een plan ligt.

• Inwoners van de gemeente moeten actiever betrokken worden bij de besluitvorming. Om deze reden zijn wij voor een burgerberaad, waar inwoners via loting meepraten over beslissingen. Ook zien wij een referendum als een goed middel om inwoners bij het bestuur te betrekken.

• De dialoog tussen gemeente en bewoner moet plaatsvinden met alle betrokkenen, niet alleen belangenverenigingen. De gemeente faciliteert de organisatie van bewonersparticipatie.

• Wij willen criminaliteit en overlast terugdringen, waarbij preventie voorop staat. Meer zichtbare aanwezigheid van politie (en BOA’s) in dorpen en buurten heeft een preventieve werking en men kan sneller optreden wat escalatie voorkomt. Een goede geestelijke zorg en armoedebestrijding voorkomt dat mensen in de problemen komen waardoor zij kunnen ontsporen of op het verkeerde pad kunnen raken. Daarnaast is ook een goede reclassering van belang om terugval te voorkomen.

• De handhaver moet meer worden ingezet als buurtagent die aanspreekbaar en bekend is in de dorpen en buurten. Wij zijn tegen het verder bewapenen van gemeentelijke handhavers. Het geweldsmonopolie ligt bij de politie.

• Wij zijn tegen het verder uitbreiden van cameratoezicht. Dit geeft een vals gevoel van veiligheid ten koste van de privacy. Samen met bewoners zoeken we uit wat voor iedere specifieke situatie nodig en wenselijk is.

• Wij zijn voor een proef met legale wietteelt en xtc. Zo halen we de wind uit de zeilen van de georganiseerde misdaad. We zetten sterk in op het voorkomen van drugsgebruik door voorlichting en bieden goede verslavingszorg. Drugsverslaving is een gezondheidsprobleem, geen crimineel probleem.

• Regionale samenwerkingen, zoals Agrifood-Capital en Heesch-West, moeten transparanter worden georganiseerd. Alle documenten moeten openbaar zijn en de besluitvorming moet bij de gemeenteraden liggen.

• Buurt- en dorpsraden moeten democratisch gekozen worden. De positie van de wijk/dorpsraad willen wij versterken waarbij zij ook verantwoording afleggen, zoals bijvoorbeeld een budget verantwoording.

programma sp den bosch

U bent hier