h

Wonen

programma sp den bosch

Bekijk het programma van SP Den Bosch

Nederland verkeert in een wooncrisis. De gevolgen van deze wooncrisis zijn helaas ook in onze gemeente voelbaar. De wachtlijst voor sociale huurwoningen is met bijna tien jaar veel te lang en de huren en huizenprijzen rijzen de pan uit. De volkshuisvesting, waar we in Nederland ooit trots op konden zijn, is door rechts woonbeleid uitgekleed. Vastgoedspeculanten en huisjesmelkers kunnen ongehinderd geld verdienen over de ruggen van huurders en woningzoekenden. De SP wil een einde aan deze praktijken. De gemeente moet een actievere rol gaan spelen in de woningmarkt om genoeg betaalbare woningen te realiseren.

• De wooncrisis uit zich met name bij de goedkopere woningen. Mensen met een laag inkomen worden onevenredig zwaar getroffen door de woningnood. Daarom zetten wij in op het versterken van de volkshuisvesting. Van de nieuwbouw moet 40% sociale huur, 30% midden huur en sociale koop en 30% vrije sector en dure koop zijn.

• De huizen worden steeds duurder, vooral in het centrum. Bosschenaren met een laag inkomen kunnen steeds moeilijker in de hele gemeente gaan wonen. Deze vorm van segregatie gaan we tegen. In iedere buurt moet een gezonde mix zijn van dure en goedkope huizen. Het slopen en verkopen van sociale huurwoningen gaan we tegen.

• Het opkopen en doorverhuren van huizen door beleggers heeft dramatische gevolgen voor de betaalbaarheid van woningen. Dit willen wij tegengaan. Om dit te bereiken wordt een zelfbewoningsplicht van 5 jaar van toepassing op alle woningen. Ook breiden we een opkoopverbod voor beleggers verder uit in de buurten waar dat nodig is.

• Volkshuisvesting is een taak van de gemeente. Om grip te krijgen op de woningbouw richten we een gemeentelijk woningbouwbedrijf op. Zo hebben de inwoners van Den Bosch meer politieke zeggenschap over het woonbeleid van de gemeente. Het bestuur van dit bedrijf wordt door de huurders gekozen en huurders hebben invloed op de beslissingen.

• De gemeente waarborgt de kwaliteit van woningen. Zaken als tocht, vocht en schimmelproblematiek, slechte isolatie en gebrekkig onderhoud zijn niet alleen een zaak tussen huurder en corporatie, maar ook van de gemeente zelf. De gemeente zet zich actief in voor het verbeteren van de woonkwaliteit.

• Huurders en bewoners hebben zeggenschap over hun woningen en hun buurt. Bij zaken als sloop, renovatie en parkeerbeleid hebben zij concrete zeggenschap. Deze beperkt zich niet tot vrijblijvende inspraakavonden, maar bewoners hebben formele inspraak over beslissingen.

• De hele binnenstad wordt autoluw. We richten de publieke ruimte in voor fietsers en voetgangers. In de rest van de gemeente houden we minder rekening met auto´s. Dit betekent dat we inzetten op deelmobiliteit en het versterken van het openbaar vervoer.

• Wij willen meer investeren in een groene leefomgeving. Hoe groener de buurten en dorpen, hoe leefbaarder. De mensen die de groenvoorziening onderhouden, komen in vaste dienst van de gemeente en krijgen een CAO-loon.

• De gemeente moet de kwaliteit van de openbare ruimte waarborgen in alle delen van de gemeente. Inzetten op prestigeprojecten in de binnenstad en het laten wegroesten van lantaarnpalen in de buitenbuurten en de dorpen is onacceptabel.

• De openbare ruimte dient goed toegankelijk te zijn voor mensen met een mobiliteit beperking.

programma sp den bosch

U bent hier