h

VAN DE VOORZITSTER. DEMOCRATIE "DOE MEE"

5 november 2017

VAN DE VOORZITSTER. DEMOCRATIE "DOE MEE"

Zoals u hebt kunnen zien zit er bij deze Tribune ook een uitnodiging voor 2 ledenvergaderingen van de SP Den Bosch.

“Alweer een ledenvergadering?” hoor ik u denken, vorige maand ook al! Dat klopt inderdaad, we hebben er net een ledenvergadering op zitten in de Brede Bossche school de Hambaken. Die vergadering ging over de aankomende gemeenteraadsverkiezingen, met welke speerpunten we als SP Den Bosch de gemeenteraadsverkiezingen in gaan en met wie, u heeft daarover mee kunnen praten en stemmen.

De uitnodiging die u nu heeft ontvangen gaat over de lokale inbreng voor het landelijk congres van 20 januari en het kiezen van het partijbestuur. We hebben natuurlijk wel vaker van deze congressen gehad waarbij de afgevaardigden van alle afdelingen bij elkaar komen om over de koers van de partij en het partijbestuur te stemmen. Toch is er nu wel iets veranderd in het gewicht van jullie stem hierin. Een belangrijke verschuiving binnen onze partijdemocratie waar u als lid directer mee kunt beslissen over de mensen die in het partijbestuur plaatsnemen. Er wordt voortaan in de afdeling gestemd op de mensen in ‘t partijbestuur! Op 22 november bespreken we voor in de afdeling, op 2 december in de regio en op 8 januari stemmen we in de afdeling.

Wat is en doet nu het partijbestuur? Nou, ze leiden en besturen onze vereniging, ze zorgen dat de besluiten die de partijraad en het congres nemen ook uitgevoerd worden. Daarnaast kiezen ze vanuit hun midden een dagelijks bestuur. Een belangrijk groep mensen binnen onze club die voor en namens de leden handelt.

Op grond van hun vertegenwoordiging in de regio zitten alle 20 regiovertegenwoordigers automatisch in dit bestuur, net als de voorzitters van de beide Kamers en onze fractie in Europa. Daarnaast worden er minimaal 9 algemeen bestuursleden gekozen en de voorzitter en de algemeen secretaris in functie. Ieder lid kan zich kandidaat stellen voor een van deze functies.

Voorheen was de afgevaardigde diegene die zijn stem uit kon brengen op de leden van het partijbestuur, dit deed hij of zij namens 50 leden van een afdeling. Op het regiocongres voor een regiovertegenwoordiger en op t congres voor de algemeen bestuursleden. Als lid had je dus al indirect invloed op wie er in het partijbestuur plaatsnemen.
Voor en na de verkiezing van de nieuwe voorzitter Ron Meyer werd de roep om stemrecht voor ieder lid, steeds groter. Sharon Gesthuizen was een grote pleitbezorgster voor "one man/woman, one vote". Te begrijpen want je bent toch lid van een politieke partij, politiek die staat of valt bij democratie en stemrecht. Nu lijkt het alsof de SP niet democratisch was en nu wel is geworden. Nee, niets is minder waar, maar in plaats van meestemmen over het partijbestuur via een afgevaardigde op het landelijke congres gebeurt dat nu door u, via de lokale afdeling op de ledenvergadering.

Onze partij staat bekend om zijn goed doordachte ideeën voor de samenleving, we beredeneren alles in samenhang met elkaar en blijven onszelf scholen. Nemen de geschiedenis mee als belangrijke les en houden ons aan onze drie kernwaarden; menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Het is niet voor niets dat we veelal achteraf gelijk krijgen. Neem nu de marktwerking, als een van de weinig partijen hebben we voorzien dat de zorg overlaten aan externe bedrijven onze zorg niet beter en goedkoper kon maken. Net als de sociale huurhuizen, dat zijn geen producten waar je winst op moet maken maar een noodzakelijkheid in een mensenleven. Als een van de weinigen hebben we voorzien dat de flex- en 0-uren contracten zorgt voor onderlinge concurrentie en een 'ikke eerst' mentaliteit. Zo ook met de invoering van het sociaal leenstelsel. Onze voorspelling dat juist jongeren die geen rijke en geleerde ouders hebben hierdoor minder gaan studeren is helaas werkelijkheid geworden.
Het zijn de betrokken leden die er voor hebben gezorgd dat we net als in de voorbeelden hierboven, standpunten in nemen. Onze 'Doe mee' democratie, zoals we dat noemen, maakt dat onze standpunten onderbouwd en sterk zijn.

U vraagt zich misschien af, zoveel leden, zoveel invalshoeken en ideeën, hoe zorgen we dat die allemaal samen komen? Nou, dat vraagt om een gewogen vertegenwoordiging van alle leden en hun mening binnen het partijbestuur. Mensen die weten wat onze leden denken en meemaken, die dat kunnen beoordelen en verwoorden in het partijbestuur. Mensen die niet bang zijn voor een felle discussie maar uiteindelijk wel gaan voor een gezamenlijke koers. Mensen met creatieve ideeën en die van aanpakken houden. Mensen met lef, die moeilijke besluiten durven nemen maar voor 100% gaan voor het belang van onze stemmers en ons land.
Nu is dus aan u de vraag, wie kan dat en moet op die plek binnen onze partij gekozen worden?

Ik hoop u te zien op de komende vergaderingen.

Met kameraadschappelijke groet,

Uw voorzitster, Patty Hamerslag

Meer lezen hierover kan op SPnet. Daar ziet u hoe de organisatie van onze partij in elkaar zit en het aankomende congres en het kiezen van het partijbestuur.

Reactie toevoegen

U bent hier