h

SP Den Bosch: burgemeester en wethouders zijn het eens met de SP voor lagere beloningen woningbouwdirecteuren

7 september 2016

SP Den Bosch: burgemeester en wethouders zijn het eens met de SP voor lagere beloningen woningbouwdirecteuren

Foto: SP

Naar aanleiding van onze schriftelijke vragen over de hoge salarissen van de Bossche woningbouwdirecteuren heeft het college van burgemeester en wethouder aangeven op de hoogte te zijn van de beloningen. 

In gesprek met de corporaties?
In de beantwoording van de schriftelijke vragen beargumenteerd het college van burgemeester en wethouders dat zij een aantal malen met de betreffende bestuurders gesproken hebben over deze beloningen. De gesprekken hebben niet geleid tot een verlaging van een bonus. Het college heeft geen zeggenschap over deze beloningen. Woningcorporaties zijn zelfstandige ondernemingen, waarvan de salariëring van de directeur wordt vastgesteld door de raad van commissarissen

Beloning volgens de norm?
Het college is het met de SP eens dat de beloningen van de woningcorporatiedirecteuren snel richting de norm moeten worden bijgesteld. De beloningen van bestuurders van woningcorporaties zijn namelijk aan een maximum gebonden. Sinds 1 januari 2013 mogen bestuurders in de (semi-)publieke sector volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT) niet meer dan 130 procent van een ministerssalaris verdienen. Voor corporatiedirecteuren geldt daarbij een ‘staffel’: het maximumsalaris is ook afhankelijk van het aantal woningen dat een corporatie verhuurt en het aantal inwoners van de gemeente waarin de corporatie actief is. 

Geleidelijke afbouw 
Ook geldt er een overgangsregeling. Bestuurders die vóór 2013 een beloning hadden boven de norm, mogen die nog vier jaar houden. Daarna moeten zij hun beloning binnen drie jaar afbouwen naar de nieuwe norm. Het college gaat er van uit dat de salarissen van de corporatiedirecteuren conform de WNT in de komende jaren afgebouwd zal gaan worden. 

Geld boven de norm besteden aan onderhoud?
Deelt u de mening van de Bossche SP fractie dat de bedragen boven de norm beter besteed kunnen worden aan de bouw en of onderhoud van woningen? 

Burgemeester en wethouders: Wij hebben met de in ’s-Hertogenbosch werkzame woningcorporaties in het kader van het Sociaal Woonakkoord goede afspraken gemaakt over het aantal te realiseren sociale huurwoningen. Tevens hebben wij met de woningcorporaties in het kader van het Woonlastenakkoord, goede afspraken gemaakt over het verbeteren van de duurzaamheid van hun woningvoorraad. Wij zijn dan ook van mening dat met deze akkoorden de corporaties hun maximale inzet hebben getoond. 

Is huurverhoging nog acceptabel?
Deelt u de opvatting van de SP dat het onverkoopbaar is om huurverhogingen -van soms wel 4%- door te voeren, terwijl de directeur dik boven de norm wordt beloond? Zo nee, waarom niet? 

Burgemeester en wethouders: De maximale huurverhogingen in de sociale huursector worden bepaald door het rijk. De huurverhogingen die de woningcorporaties doorvoeren, komen onder meer tot stand in overleg tussen corporaties en huurdersorganisaties. De gemeente heeft in dit overleg formeel geen taak. Wel dringen wij er bij de woningcorporaties, in het kader van het gesloten Woonlastenakkoord, nadrukkelijk op aan om met name voor de laagste inkomenspositie de huurverhogingen te matigen. Voor 2016 heeft dit er toe geleid dat de 3 grote Bossche woningcorporaties de huurverhogingen voor de mensen met een inkomen tot € 34.678,- gaan verhogen met 0,6%, in plaats van de wettelijk toegestane verhoging van 2,1% voor deze doelgroep. Wij kunnen dan ook stellen dat de hoogte van de salarissen van de directeuren geen invloed heeft gehad op de huurstijgingspercentages voor de laagste inkomensgroepen.

Reactie toevoegen

U bent hier