h

SP Den Bosch stelt schriftelijke vragen aan de commissie over hulp bij het huishouden 2016

3 augustus 2016

SP Den Bosch stelt schriftelijke vragen aan de commissie over hulp bij het huishouden 2016

Foto: SP

Uit de notitie van de commissie Maatschappelijke ontwikkelingen (MO) vergadering d.d. 7 september 2016 en de raadsinformatiebrief Onderzoek hulp bij het huishouden 2016 leest de SP dat de burgemeester en wethouders in mei een onderzoek heeft laten uitvoeren onder huishoudelijke hulpen en hun cliënten. 

Werkdruk in beeld
SP Den Bosch is blij dat de burgemeester en wethouders de werkdruk van de huishoudelijke hulpen in beeld heeft gebracht. Opvallend is dat er door de cliënten 7,8 als cijfer wordt gegeven. Maar een cijfer van hoe de thuiszorgmedewerkers de nieuwe werkwijze ervaren, wordt niet gegeven. De vraag is hoe het cijfer van de hulpen zou uitpakken. Onze fractie schat in dat daar een lager cijfer uit zou komen dan het cijfer gegeven door cliënten. Want uit de Monitor Hulp bij het huishouden blijkt dat de helft van de hulpen het werk lichamelijk en in sommige gevallen ook psychisch/emotioneel zwaar vindt. Voor meer dan de helft van de hulpen is de werkbelasting het afgelopen jaar toegenomen. Van hen wordt verwacht dat zij in minder uren hetzelfde werk moeten doen dan voorheen. En door korting in uren per cliënt moeten zij meer cliënten per dag helpen. 

Cijfers in beeld
Maar liefst 90% van de hulpen vindt dat de ondergrens van het gemiddeld aantal uren per cliënt is bereikt. Daarbij heeft het college onderzocht of het takenpakket van de huishoudelijke hulpen kan worden uitgebreid met zorgtaken als bijvoorbeeld ‘persoonlijke verzorging’ of ‘medicatie aanreiken’. Deze persoonlijke verzorging wordt op dit moment betaald door de zorgverzekeraars. Slechts 39% van de hulpen geeft aan deze combinatie aan te kunnen, 59% zegt een combinatie eventueel te willen. Slechts 19% van de cliënten denkt dat de huishoudelijke hulp deze taken kan uitvoeren. Desalniettemin start het college in 2017 met de combinatie van hulp bij het huishouden met lichte begeleiding en verzorgingstaken. 

SP Den Bosch maakt zich zorgen
Onze fractie maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. De werkdruk op dit moment te hoog is en de nieuwe taken zorgen voor meer werkdruk. Het combineren van taken kan wat ons betreft alleen als aan de voorwaarden wordt voldaan die door de hulpen zelf zijn benoemd: bijscholing en extra uren. Verder vraagt SP Den Bosch zich af in hoeverre dit zich verhoudt tot de wettelijke eis dat arbeidsvoorwaarden dienen te passen bij de vereiste vaardigheden. Hierover zien wij niets terug in de plannen van het college.

Toename verwarde personen, minder tijd voor de signaleerfunctie
De thuiszorgmedewerkers hadden in het verleden (voor de Gemeentes hiervoor verantwoordelijk werden) een vroeg signaleerfunctie. Deze functie is door het aanbieden van een schoon en leefbaar huis komen te vervallen. Mensen moeten langer thuis blijven wonen. De thuiszorgmedewerkster heeft geen tijd meer om bv de ijskast te controleren. Ook niet om op te kunnen merken als een cliënt aan het vereenzamen is.

Dit heeft tot gevolg dat men eerder duurdere zorg nodig heeft. De cliënten hebben een 7,8 gegeven voor de hulp, dit cijfer wordt mede bepaald doordat de thuiszorgmedewerkster in eigen tijd nog dingen doen en omdat de mantelzorger extra uren kan bijkopen tegen een gereduceerd tarief. Helaas is het bijkopen alleen voor de kapitaalkrachtige mantelzorger. Er dreigt een tweedeling te ontstaan tussen zij die zich huishoudelijke hulp voor een schoon en leefbaar huis kunnen inkopen en zij die zich dat niet kunnen veroorloven. 

Vastgestelde basistarieven
Op 8 oktober 2013 heeft de gemeenteraad de basistarieven vastgesteld (zie bijlage 2). Uitgangspunt daarbij was dat de thuiszorgaanbieder en klant met elkaar afstemmen wat wordt verstaan onder ‘schoon en leefbaar huis’. 

SP Den Bosch stelt vragen aan de commissie MO
Met de brief van 3 juni 2016 heeft de VNG de raad geïnformeerd over een aantal Wmo-uitspraken Centrale Raad van Beroep (zie bijlage 3). Kern van de uitspraken is dat toekenning van huishoudelijke hulp gebaseerd dient te zijn op duidelijke, objectieve criteria.

Vragen aan de commissie:

  1. Deelt u onze zorgen van de SP over de werkdruk die door huishoudelijke hulpen wordt ervaren?
  2. Bent u het met de SP eens dat een thuiszorgmedewerkster de vroege signaleerfunctie weer zou moeten kunnen vervullen?
  3. Bent u het de SP eens dat een eventuele taakverbreding van huishoudelijke hulpen gepaard dient te gaan met bijscholing, extra uren en passende arbeidsvoorwaarden?

Aan de burgemeester en de wethouders wil de SP de volgende vragen voorleggen:

  1. Wat is de inzet van de burgemeester en wethouders ten aanzien van de randvoorwaarden voor de verbreding van het takenpakket van de huishoudelijke hulp als: bijscholing, extra uren en passende arbeidsvoorwaarden?
  2. 5. Wat betekenen de genoemde Wmo-uitspraken Centrale Raad van Beroep voor de situatie in ’sHertogenbosch?

Reactie toevoegen

U bent hier