h

Actie tegen bestuursakkoord op 11 mei a.s.

9 mei 2011

Actie tegen bestuursakkoord op 11 mei a.s.

Op woensdag 11 mei aanstaande wordt door de VNG uitleg gegeven over het op handen zijnde akkoord tussen VNG en Rijk. De afdeling zal die avond actie voeren omdat dit akkoord veel verslechteringen inhoud voor burgers uit onze gemeente.
Die avond zullen we vanaf 18.30 uur aanwezig zijn bij de ingang van het bestuurscentrum om onze onvrede met dit bestuursakkoord te doen blijken.
Voer samen met ons actie tegen dit bestuursakkoord.

In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over een nieuwe taakverdeling tussen de verschillende overheden en de bijbehorende budgetten. De gemeenten krijgen er onder meer de verantwoordelijkheid over de nieuwe wet werken naar vermogen, de jeugdzorg en het onderdeel 'dagbegeleiding' uit de AWBZ bij. De gemeenteraden moeten hioerover nog een besluit gaan nemen. Daarom hebben onze gemeenteraadsleden ook gevraagd het woord te mogen voeren tijdens de bijeenkomst in Den Bosch. Op een later tijdstip zal dit akkoord ter instemming voorgelegd worden aan de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch

Kritiek

Vooral de wet werken naar vermogen, oftewel een bundeling van de Wajong-uitkering voor jonggehandicapten, de bijstand en sociale werkplaatsen, stuit op kritiek. De gemeenten willen de taken wel uitvoeren, maar vinden dat er te weinig financiële middelen voor beschikbaar worden gesteld. Het kabinet roomt namelijk € 1,8 mrd af op deze regelingen.

U bent hier