h

Bijdrage SP aan algemene beschouwingen gemeenteraad

21 mei 2009

Bijdrage SP aan algemene beschouwingen gemeenteraad

Fractievoorzitter Cecile Visscher sprak uit in de gemeenteraadsvergadering van 11 mei jl.

Voorzitter, heel even hadden we bij de informatiebijeenkomst over de voorjaarsnota de hoop dat het college zo wijs was geweest om ook een versie te maken waarin rekening werd gehouden met het niet verkopen van de aandelen Essent. Heel even maar want meteen werd ons verteld dat er weliswaar een tweede versie was, maar dat die versie uitging van een hoger bedrag dat de gemeente voor de aandelen zou ontvangen. Een versie dus waarin het college zich nog rijker rekende dan in de voorliggende versie het geval is. Een typisch geval van het verkopen van de huid voor de beer geschoten is. Of nog erger, dit college zou ook al kunnen hebben afgesproken dat ze de aandelen hoe dan ook zullen verkopen, ongeacht wat de raad hier verder nog over zal zeggen. Graag hoor ik van het college welke van de twee het is.

Mocht de raad zich woensdag in meerderheid uitspreken tegen verkoop van de aandelen Essent aan RWE dan ontstaat er een situatie waarin deze voorjaarsnota niet voorziet en waar u blijkbaar ook geen rekening mee hebt gehouden. En dat brengt ons als SP een fractie die absoluut niet voor de verkoop van de aandelen Essent is in een lastig pakket als het gaat om de beoordeling van deze voorjaarsnota. Het is de mening van mijn fractie dat je niet kunt volstaan met zeggen: nou ja, dan schrappen we het nieuwe beleid. Je moet, zeker in deze economische situatie, alles opnieuw bekijken want naar mening van mijn fractie is het onze verantwoordelijkheid om met het gemeenschapsgeld dat we tot onze beschikking hebben, de inwoners van onze gemeente zo goed mogelijk door de crisis heen slepen. Een 073 pas kan daarbij bijvoorbeeld een instrument zijn en kan dus indien we niet verkopen niet zomaar op de lange baan geschoven worden.

In het overzicht van de moties en amendementen, missen we overigens de motie over Fair Trade. Ik heb begrepen dat er een werkgroep bezig is maar er door het college geen geld beschikbaar wordt gesteld om echt aan de slag te gaan om een fair trade gemeente te worden. We zullen hier dan ook zeker op terug komen.

Voorzitter, als u zegt in te willen zetten op het helpen van zwakkeren die het hardst door de crisis worden getroffen dan heeft u de SP natuurlijk aan uw zijde. In de uitwerking van de voorjaarsnota of dat nu met of zonder geld van de verkoop van Essent is zouden we dan ook graag zien dat het college komt met plannen om te voorkomen dat bijvoorbeeld SW-ers hun baan verliezen, met plannen rond 45-plussers die werkloos worden, met een plan van aanpak rond de verwachte toename van het aantal mensen dat een beroep zal moeten doen op schuldhulpverlening.
Een gevolg van de verwachte toename van de werkloosheid zal ook zijn dat er meer beroep wordt gedaan op goedkope huurwoningen. Laten we er minimaal voor zorgen dat de kernvoorraad op peil blijft en laten we geen betaalbare woningen meer slopen. We zouden ons kunnen voorstellen dat de gemeente met de woningcorporaties afspreekt dat diegenen die door de crisis de dure huur of koopwoning moet verlaten, urgentie krijgt.

Dit zijn zomaar wat dingen waarvan wij als SP zeggen: we kunnen niet wachten tot dat het water ons aan de lippen staat, we moeten een aanvalsplan klaar hebben liggen om aan situaties waarvan je weet dat die zich in een tijd van aanhoudende crisis zullen aandienen, direct en adequaat aan te pakken. In deze voorjaarsnota wordt er eigenlijk redelijk luchthartig gedaan over de crisis en de eventuele gevolgen daarvan: bijvoorbeeld de zin op pagina 5 "De kredietcrisis zorgt (nog) niet voor een zorgwekkende ontwikkeling van de werkloosheid of de bijstandsuitkeringen. Ook hier houden we echter wel de vinger aan de pols"
Klinkt leuk hoor, maar wat betekent dat? Wat gaan we doen als er wel een zorgwekkende ontwikkeling ontstaat en zijn we er dan ook klaar voor met beleid en middelen? Voor ons staat vast dat dit in ieder geval bij de begroting een goede uitwerking verdiend.
De zin op pagina 6 is nog sterker: " De kredietcrisis en economische recessie kunnen hier nog roet in het eten gooien maar de stad en haar bedrijven, maatschappelijke partners en burgers hebben zich al vaker zeer veerkrachtig getoond en wij vertrouwen daar ook dit (keer) weer op"
Fijn dat u zoveel vertrouwen hebt in de veerkracht van onze stad, maar is dit nou wat wij van ons bestuur kunnen verwachten? Is dit nou een bestuur dat pal staat voor haar burgers en bedrijven en maatschappelijke partners? Is dit nou een bestuur dat je met een gerust hart het gemeenschapsgeld laat uitgeven omdat je weet dat ze oog hebben voor jou belang en het algemeen belang van onze gemeente en die ook weet wat er speelt en wat er nodig is?

Voorzitter, pas na woensdag zullen we iets meer kunnen zeggen over al die voorstellen die in de voorjaarsnota worden genoemd en dat zullen we dan ook doen, vandaar ook deze korte algemene beschouwing over de voorjaarsnota 2010 die na woensdag wellicht de geschiedenis in zal gaan als de Fabeltjeskrant 2010.

U bent hier