h

Hulp voor kinderen en jongeren met psychosociale problemen.

2 november 2008

Hulp voor kinderen en jongeren met psychosociale problemen.

AWBZ

Het kabinet is van plan om de hulp aan kinderen en jongeren met psychosociale problemen per 1 januari 2009 van de AWBZ over te hevelen naar gemeenten en provincies. Dit is een van de maatregelen van het kabinet om 800 miljoen euro (!) op de AWBZ te bezuinigen.

Vele gemeenten en provincies hebben de noodklok geluid omdat ze er niet klaar voor zijn en het hen ontbreekt aan financiële middelen om deze groep de zorg te kunnen bieden die ze nodig hebben. De SP is van mening dat deze hulp in 2009 nog gewoon onder de AWBZ dient te vallen.

In dat jaar kunnen de gemeenten en provincies gedegen worden voorbereid op hun taken. Indien dit niet gebeurt, zullen de kinderen en jongeren met psychosociale problemen tussen wal en schip vallen, met alle gevolgen van dien. Naar aanleiding hiervan heeft SP-raadslid Ellen Pauel de volgende vragen aan het College van B. & W. gesteld:

  1. Heeft het College (ook) bij het kabinet/de minister aangegeven dat de gemeente niet voorbereid is op de overname van bedoelde hulp met ingang van 2009 en dat de financiële middelen hiervoor ontbreken?
  2. Zo ja, wanneer en op welke wijze?
  3. Zo nee, is het College bereid dit (op korte termijn) alsnog te doen?

U bent hier